POLITYKA PRYWATNOŚCI w świetle nowej regulacji:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych „RODO”) Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w świetle nowej regulacji:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych „RODO”)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych w rozmunieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych obowiuązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej jest:

P.P.H.U. „MARP[OL-OKNA” S.C.
Janusz Rojek, Marek Szturo
ul. H. Sienkiewicza 7F, 72-200 Nowogard
tel. 91 39 27 022
e-mail: biuro@marpolokna.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje ogólne
Dane osobowe oznaczają wszystkie dane identyfikujące bezpośrednio użytkownika, np. jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i internetowe nazwy użytkownika.

2. Cele gromadzenia i przechowywania danych osobowych:
◦ zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
◦ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny) 
◦ ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora) 
◦ w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d RODO – interes osoby) oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO – interes publiczny), w szczególności w usługach wykorzystywanych przez centra ratunkowe 112, służby ratownicze, w tym Pogotowie Ratunkowe i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Państwową Straż Pożarną. 
◦ administracji wewnętrznej Operatora, w szczególności utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i wewnętrznego raportowania. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).

3. Komunikacja internetowa Marketingowa

1. Formularz kontaktowy
◦ Gdy w witrynie dostępna jest możliwość wprowadzenia danych osoby fizycznej lub prawnej, dane te są zawsze wprowadzane dobrowolnie. Dane wymagane do wykonania żądanej czynności są oznaczone gwiazdką (*). Jeśli użytkownik poda w formularzach dane osoby fizycznej lub prawnej, firma Marpol-Onka wykorzysta je wyłącznie do odpowiednio zamierzonego celu. Podstawą prawna jest zgoda uzytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)Transmisja danych szyfrowana jes protokołem SSL lub TSL aby zapobiegać nieupowaznionymu dostępowi do danych użytkownika przez osoby trzecie.

2. Marketing
◦ W zakresie dobrowolnych zgód wynikających z ustaw szczególnych (np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Państwa kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.

4. Wtyczki serwisów społecznościowych
Po wywołaniu strony www.marpolokna.pl > serwisy społecznościowe wykorzystywane są tak zwane wtyczki serwisów społecznościowych z sieci społecznościowej Facebook. Usługi te są świadczone przez firmę Facebook In. (”Operator”). Operatorem serwisu jest Facebook spółka Facebook Inc., 1601 S. California AVE, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Po wywołaniu strony Marpol-Okna > serwisy społecznościowe, przegladarka nawiąże bezpośrednie połaczenie z serwerami serwisu Facebook. Operator serwisu wysyła treści wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która następnie włącza treści do strony. Umieszczając wtyczki w witrynie, operator otrzymuje informacje o wywołaniu przez przegladarkę danej strony witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu danej sieci społecznościowej lub nie jest aktualnie do niego zalogowany. Przeglądarka przesyła te informacje (w tym adres IP użytkownika) bezpośrednio do serwera danego operatora USA, gdzie są przechowywane.
Jeżeli użytkownik zalogował się do serwisu Facebook, operatorzy mogą powiazać wizytę w witrynie Marpol-Okna bezpośrednio z profilem użytkowanika w tych serwisach. Jest tak również z wtyczką np. 'lubie to”. Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy Facebook wiązałay dane zebrane w witrynie Marpol-Okna z jego profilemw danej siecispołecznościowej, musi wylogowac się z tej sieci przed otwarciem witryny. Użytkownik może również zablokować ładowanie wtyczek.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, biurom księgowym lub innym podmiotom współpracującym.

6. Retencja danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

7. Cookies
Gdy użutkownik korzysta z witryny, w jego komputerze przechowywane będą pliki coockie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przegladarkę użytkownika na dysku twardym komputera, dzieki którym witrynie korzystającej z pliku cookie można udostepniac konkretnie przeznaczone dla niej informacje. Pliki coockie nie mogą uruchamiac aplikacji ani przenosic wirusów. Ich celem jest zwiekszenie łatwosci i skuteczności korzystania przez użytkownika z witryny. Podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO

8. Zgłoszenie sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f, w tym na profilowanie Państwa danych

9. Prawa użytkownika
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać przesyłając wniosek na adres odo@automapa.pl podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.
10. Zmiana Ośwaidczenia o ochronie danych
Marpol-Okna zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych stosownie do zmian przepisów prawnych lub oferowanych usług.